วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 กิจกรรม bike for dad ๕ จังหวัดในความรับผิดชอบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลาเส้นทางกิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ  BIKE FOR DAD  จังหวัดสงขลา

 

เส้นทางกิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ  BIKE FOR DAD  จังหวัดพัทลุง

 

เส้นทางกิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ  BIKE FOR DAD  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เส้นทางกิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ  BIKE FOR DAD  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

เส้นทางกิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อพ่อ  BIKE FOR DAD  จังหวัดชุมพร