หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ข้าราชการสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา พร้อมด้วยผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 


นายสุวิทย์ ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา 

นางสาวพรทิพย์ พันธุโกวิท หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี 

นางพัชรินทร์ ลังแท้ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 
นางพรทิพย์ โพธิ์ทอง หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติชาติกาญจนาภิเษก สงขลา

ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังนี้
๑. ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น นายอนันต์ คำเรืองศรี นักอนุรักษ์ภาพยนตร์ และภาพถ่ายเกี่ยวกับภาพยนตร์เก่า
๒. ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น นายจรัส จันทร์พรหมรัตน์ นักสะสมของเก่า ภาพถ่ายเก่า เอกสารเก่า
๓. ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ นายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
เสนอรายชื่อโดย หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา

๔. ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น พระใบฎีกาไกรสร สิริธโร เจ้าอาวาสวัดปลักหนูเหนือ
เสนอรายชื่อโดย หอสมุดแห่งชาติชาติกาญจนาภิเษก สงขลา
๕. ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น นางไซนับ อับดุลรอแม กอรีอะห์แชมป์โลก
๖. ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น นางสุไบดัส ราฮิมมูลา และทายาทเจ้าเมืองระแงะ
๗. ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดร.อาดิศร์ อิดริส รักษมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เสนอรายชื่อโดย กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา
และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา และผู้ติดตาม เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๗ เรื่อง “พิพิธภัณฑสถาน โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารี” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังที่กล่าวข้างต้น เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๗ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากการเสนอรายชื่อโดยสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา และหน่วยงานในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา 
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ดร.อาดิศร์ อิดริส รักษมณี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย หนังสือมัสยิดในกรุงเทพฯเเละนางฮาซามี สาและ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย ผ้าปักลายพระนามาภิไธยย่อ สธ.