รับมอบภาพพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อปี ๒๕๕๔ จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ นางพัชรินทร์ ลั้งแท้กุล หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชราชินีนาถ สงขลารับมอบภาพพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อปี ๒๕๕๔ให้แก่ ไว้ใช้ในงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจจากนายกิตติศักดิ์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖