เมื่อวันศุกรที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดนารังนกเข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา นักจดหมายเหตุแนะนำความรู้เกี่ยวกับหอจดหมายเหตุ เอกสารจดหมายเหตุ เเละให้ชมตัวอย่างเอกสารจดหมายเหตุ พร้อมทั้งให้ชมภาพยนตร์

เมื่อวันศุกรที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดนารังนกเข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา นักจดหมายเหตุแนะนำความรู้เกี่ยวกับหอจดหมายเหตุ เอกสารจดหมายเหตุ เเละให้ชมตัวอย่างเอกสารจดหมายเหตุ พร้อมทั้งให้ชมภาพยนตร์ เรื่อง ช้าง ภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในเขตพื้นที่ภาคใต้