เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชั้นปีที่ ๑ เข้าศึกษาดูงาน ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุ กระบวนการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุ

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชั้นปีที่ ๑ เข้าศึกษาดูงาน  ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุ กระบวนการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุ เพื่อปรับใช้เมื่อนักศึกษาได้เข้าทำงานด้านการปกครอง เเละสามารถจัดการเอกสารในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้