เอกสารจดหมายเหตุ แบ่งเป็น ๔ ประเภท
๑. เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่อความหมายเนื้อหาข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจะเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ลงบนวัสดุรูปแบบต่างๆ
ได้แก่ สมุดข่อย ใบบอก สารตรา หนังสือโต้ตอบ บันทึกข้อความ คำสั่ง ประกาศ พระราชบัญญัติสถิติ สิ่งพิมพ์รัฐบาล รายงานการประชุม ทั้งที่เป็นแผ่นแฟ้ม หรือเล่ม เป็นต้น
๒. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio – Visual Archives) คือ เอกสารที่สื่อความหมายด้วยเสียงหรือภาพ ได้แก่ ภาพถ่าย ฟิล์มเนกาตีฟ ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ แถบวีดีทัศน์ ภาพยนตร์ แผนที่ แผนผัง แบบแปลน โปสเตอร์ บัตรอวยพร ปฏิทิน เป็นต้น
๓. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง แบบแปลน ( Cartographic Archives)
ได้แก่ แผนที่ พิมพ์เขียว แบบแปลน แผนผังต่างๆ
๔. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ( Machine – Readable Archives)
เป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูลและค้นคืนข้อมูลที่บันทึกไว้ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เอกสารจดหมายเหตุที่บันทึกลงแผ่นซีดี วีซีดี ดิสเก็ตท์ เป็นต้น